Na osiągane wyniki leczenia chorych składa się nie tylko wysiłek lekarzy, ale także praca zespołu pielęgniarskiego. Jest to grono świadomych swego powołania, dobrze wyszkolonych pielęgniarek, które dalej podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie pielęgnacji chorych, obsługi aparatury i zdobywają specjalizację zawodową.
Ich codzienny nieoceniony trud, połączony z wyrozumiałością i pogodą ducha, naprawdę pomaga operowanym chorym w znoszeniu cierpienia i powrocie do zdrowia.

I Klinika Chirurgii Ogólnej pełni aktualnie ostre dyżury chirurgiczne co 4 dni. Większość przyjmowanych chorych pochodzi z województwa białostockiego, jednak ok. 30% przybywa z sąsiednich województw makroregionu i z innych miejscowości w Polsce.

Z racji rangi Kliniki jako ośrodka akademickiego, do leczenia przekazywane są przypadki schorzeń najcięższych i powikłanych. Wymagają one złożonych operacji oraz długotrwałego, wielokierunkowego i bardzo kosztownego leczenia, którego nie pokrywa dotychczasowy system finansowania ochrony zdrowia.

Adiunkci Kliniki są stałymi konsultantami następujących klinik: Gastroenterologii, Kardiologii, Endokrynologii, Ortopedii, Hematologii, Położnictwa i Ginekologii, Kardiochirurgii oraz Intensywnej Terapii. Ponadto od 1962 r., pracują w Przyklinicznej Poradni Chirurgii Ogólnej i Chorób Tarczycy, która obejmuje opieką operowanych w Klinice, a także pełni rolę konsultacyjną dla makroregionu, przyjmując rocznie ponad 7000 chorych.


Od 1993 r. działa utworzona przy Klinice Chirurgii Ogólnej Poradnia dla Chorych ze Stomią. Jej zadaniem jest poradnictwo przedoperacyjne, pomoc i opieka w zakresie pielęgnacji i stosowania sprzętu stomijnego po zabiegu. Obejmuje ona opieką ponad 400 chorych z całego regionu. Na bazie Poradni powstał Oddział Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią "Pol-Ilko". Członkami Towarzystwa są sami
pacjenci, którzy pomagają swoim kolegom przezwyciężyć trudny okres pooperacyjny i odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej.

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com